SBOBET ฝาก & ถอน

Posted on

การชำระเงินถูกระงับ ฉันควรทำอย่างไร?

การชำระเงินของท่านอาจถูกระงับโดย SBOBET หรือโดยผู้ให้บริการการชำระเงินบุคคลที่สาม หากการชำระเงินของท่านถูกระงับ กรุณาทำต่ามขั้นตอนต่อไปนี้

sbobet deposit
 

1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเงินทุนในบัญชีของท่านมีเพียงพอต่อการชำระเงิน

2. ตรวจสอบกับผู้ออกบัตรเพื่อให้มั่นใจว่าบัตรของท่านสามารถใช้สำหรับการเล่นเกมส์ออนไลน์ เนื่องจากบัตรบางประเภทมีกฎข้อห้าม

3. หากบัตรของท่านมีกฎข้อห้ามหรือยังคงไม่สามารถใช้ชำระเงินได้ ให้ท่านลองใช้วิธีการชำระเงินประเภทอื่นๆเพื่อให้รายการการชำระเงินของท่านมีผลสมบูรณ์

4. หากท่านลองทุกวิธีแล้วแต่ยังคงประสบปัญหาดังกล่าวอยู่ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า SBOBET
 

join sbobet

เข้าร่วม SBOBET